Το φάρμακο της Novartis για την Καρδιακή Ανεπάρκεια Σακουμπιτρίλη/Βαλσαρτάνη, λαμβάνει έγκριση στην Ευρώπη