Στη Novartis Hellas απονεμήθηκε Χρυσή διάκριση του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index)