Η NVS έλαβε τη θετική γνωμοδότηση της CHMP για τον πρώτο αναστολέα της IL-17A Σεκουκινουμάμπη