Αποτελέσματα μεγάλης μελέτης δείχνουν ότι η φαρμακευτική ουσία της Novartis σιπονιμόδη (BAF312), μειώνει τον κίνδυνο εξέλιξης της αναπηρίας σε ασθενείς με Δευτεροπαθώς Προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση